Вътрешни правила

Върешни правила за планиране и провеждане на процедури и контрол на изпълнението на сключени договори за обществени поръчки в ДГ 12 – Щурче, Добрич

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача

Закон за обществените поръчки