Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 12 „ Щурче“ гр. Добрич“

Досие № 1 на ОП с предмет: „ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 12 „ Щурче“ гр. Добрич“

Детска градина № 12 „ Щурче“ гр. Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 18:30 часа на 13.02.2020г. да подадат оферта за участие във възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет„ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 12 „ Щурче“ гр. Добрич“ по обособени позиции.

Получените оферти ще се отворят на публично заседание на 19.02.2020 г. от 17:30 часа в сградата на Детска градина № 12 „ Щурче“ с адрес гр. Добрич, ул. „Вардар“ № 67, етаж 2, директорска стая.

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители

Договори по обособени позиции (01.04.2020)

Протокол на комисията

Приложение към протокола на комисията

Електронни документи (публикувани на 03.02.2020):